Akú vysokú školu si vybrať?

Pri výbere vhodnej vysokej školy by ste mali prihliadať na svoje záujmy, profesiu, ktorej by ste sa radi v budúcnosti venovali a na svoje uplatnenie na trhu práce po skončení  vysokoškolského štúdia.

Osoby s jasne vyhranenými záujmami majú väčšinou v tejto otázke jasno, ale mnoho mladých ľudí po maturite nemá jasnú predstavu o svojom smerovaní a ani vysnívanom povolaní. V ich hľadaní im môže pomôcť RIASEC test. Je to test na určovanie ideálneho povolania na základe vášho typu osobnosti. Bol vypracovaný americkým psychológom prof. Johnom Lewisom Hollandom v roku 1966. Pretože žiadny človek nespadá iba pod jeden typ osobnosti, Hollandov kód sa skladá z troch písmen, prvé písmeno určuje majoritný typ osobnosti, ďalšie dve písmená vyjadrujú minoritný typ osobnosti. Z hľadiska záujmov sú ľudia rozdelený do šiestich osobnostných skupín – R, I, A, S, E a C.

R – REALISTIC, realistický typ

Ľudia s touto osobnostnou orientáciou dávajú prednosť konkrétnym, manuálnym alebo technickým činnostiam. Sú skôr uzavretej povahy, preferujú prácu s konkrétnymi vecami, než s myšlienkami alebo ľuďmi. Vhodné sú pre nich školy s technickým zameraním z oblasti stavebníctva, strojárstva, elektrotechniky a informačných technológií. Napríklad STU v Bratislave, kde sú odbory z oblasti stavebníctva, strojárstva, technického inžinierstva a informatiky alebo TUKE v Košiciach, kde sú napríklad fakulty strojnícka, hutnícka, stavebná a letecká. Podobné odbory sú aj na Žilinskej univerzite.

I – INVESTIGATIVE, investigatívny typ

Ľudia, ktorí spadajú do tejto skupiny dávajú prednosť analytickým, intelektuálnym a ivestigatívnym aktivitám. Uplatňujú sa hlavne v oblasti vedy a výskumu. Hodnotovo sú orientovaní na celoživotné vzdelávanie a zdokonaľovanie sa v oblastiach ich záujmu. Vhodné školy sú všetky, ktoré ponúkajú vedecké odbory, napríklad UK v Bratislave s lekárskou, prírodovedeckou a filozofickou fakultou alebo fakulta chemickej a potravinárskej technológie, fakulta informatiky a informačných technológií a materiálovotechnologická fakulta na STU v Bratislave, tiež fakulta audiovizuálnych štúdií na VŠMU v Bratislave, kde môžete študovať filmovú vedu a teóriu filmu.

A – ARTISTIC, umelecký typ

Osoby s touto orientáciou majú intuitívne, originálne myslenie, majú radi tvorivosť. Sú komplikovaní, neporiadni, impulzívni, emocionálni. Postrádajú praktickosť v každodennom živote. Vhodné je štúdium umeleckého smeru, v ktorom daná osoba vyniká. VŠMU v Bratislave umožňuje štúdium na filmovej a hudobno-tanečenej fakulte, všetkým záujemcom, ktorí v danej oblasti nadpriemerne vynikajú. Podobné zameranie sa dá študovať na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Odbory súvisiace s výtvarným umením, grafikou a designom môžete študovať na VŠVU v Bratislave.

S – SOCIAL, sociálny typ

Ľudia patriaci do tejto skupiny veľmi radi spolupracujú s ľuďmi. Ich aktivity sú zamerané na pomoc, vzdelávanie dospelých alebo detí, podporu, poradenstvo, starostlivosť. Sú veľmi komunikatívni a extrovertnej povahy. Vhodné je štúdium oblastí, ktoré súvisia s pedagogikou, ošetrovateľstvom, sociálnou prácou, zákazníckou podporou, kde sa vyžadujú dobré komunikačné schopnosti. Napríklad štúdium sociálnych vied a zdravotníctva alebo pedagogická fakulta na UKF v Nitre alebo štúdium práva, politických vied a medzinárodných vzťahov na UMB v Banskej Bystrici.

E – ENTERPRISING, podnikavý typ

Jedinci v tejto skupine sú ambiciózni, sebavedomí, orientovaní na zisk, profit, spoločenskú úspešnosť. Preferujú činnosti, ktoré vyžadujú vysokú mieru argumentácie, organizačných schopností, dominancie a presvedčovania iných ľudí. Ľudia, ktorí majú dominantné toto písmeno sa uplatnia v oblastiach, kde môžu naplno využiť svoje vodcovské a organizačné schopnosti. Vhodnou oblasťou na štúdium je marketing, medzinárodné vzťahy, ekonomika a management. Tieto štúdijné odbory sa dajú študovať na Ekonomickej univerzite v Bratislave alebo na Hochschule Fresenius v Banskej Bystrici.

C – CONVENTIAL, konvenčný typ

Charakteristickým rysom pre ľudí v tejto skupine je prispôsobivosť, svedomitosť, praktickosť, presnosť pri práci s informáciami ako sú dáta, čísla a fakty. Majú zmysel pre detail a nepostrádajú ani organizačné schopnosti. Preferujú pracovné prostredie s jasne stanovenými rolami, pracovnými postupmi, povinnosťami a úlohami. Veľmi dobre sa uplatnia vo verejnej správe, administratíve, v bankovníctve a finančníctve. Vhodné vysoké školy sú napríklad UJŠ v Komárne, Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Danubius v Sládkovičove.

Informácie v článku o jednotlivých typoch osobnosti z kódu RIASEC, sú iba orientačné a veľmi všeobecné. Pre presné určenie typu vašej osobnosti a vhodného povolania, je potrebné absolvovať test ktorý nájdete na tejto stránke.

Test RIASEC pozostáva z 30 otázok
Urobiť test
Zisti svoj typ osobnosti teraz a začni robiť prácu ktorá ťa bude baviť.