Podmienky používania

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto podmienky upravujú vzťah medzi návštevníkom webovej stránky test-osobnosti.riasec.sk (ďalej len používateľ) a osobou prevádzkujúcou túto stránku Ing. Richard Račko, IČO: 53536797, DIČ: 1086534240, so sídlom Blagoevova 2675/12, 851 04 Bratislava – Petržalka (ďalej len poskytovateľ).
 2. Poskytovateľ vydáva nasledujúce podmienky používania webových stránok test-osobnosti.riasec.sk upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi ním a používateľmi.
 3. Každý používateľ je povinný oboznámiť sa s podmienkami používania webových stránok test-osobnosti.riasec.sk. Používateľ svojou návštevou a ďalším používaním webových stránok test-osobnosti.riasec.sk potvrdzuje, že bol týmito s podmienkami používania oboznámený a súhlasí s nimi.
 4. Súhlas s podmienkami používania musí používateľ explicitne potvrdiť zaškrtnutím políčka „Súhlasim s podmienkami používania a ochrany osobných údajov“ pred začatím vypĺňania internetového testu umiestneného na týchto stránkach.

II. Obsah a použitie webových stránok RIASEC.sk

 1. Obsah tejto stránky tvoria texty, obrázky a fotografie umiestnené v článkoch. Tento obsah je prístupný používateľom bezplatne, vynímajúc náklady súvisiace s realizáciou prístupu (prevádzka elektronického zariadenia, náklady na internetové pripojenie a pod.).
 2. Webová stránka ďalej obsahuje interaktívny test osobnosti, ktorý je výhradne zábavného charakteru. Vyhodnotenie tohto testu je spoplatnené a jeho obsah je sprístupnený iba po uhradení poplatku (viď. VI. Platobné podmienky). Vyhodnotenie testu je následne spracované prostredníctvom softvéru, na základe kombinácii zodpovedaných otázok. Zobrazený výsledok popisuje typ osobnosti, rozloženie vlastností a ponúkne vhodné povolania, ktoré sú určené na základe kombinácii odpovedí.

III. Práva a povinnosti používateľa

 1. Používateľ berie na vedomie, že webová stránka nemusí byť dostupná nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.
 2. Používateľ súhlasí so zasielaním emailových notifikácií na ním zadanú emailovú adresu.
 3. Používateľ výslovne berie na vedomie, že test osobnosti umiestnený na tejto webovej stránke je iba zábavného charakteru a jeho  vyhodnotenie  nemusí byť presné a nemôže byť pokladané za odborné zhodnotenie používateľových osobnostných čŕt a vlastností zodpovedajúci výsledkom od odborného poradcu alebo psychológa.
 4. Používateľovi je umožnené kedykoľvek vymazať jeho účet z týchto stránok v sekcii Môj účet.

IV. Práva a povinnosti poskytovateľa

 1. Poskytovateľ nezodpovedá za prerušenie ani obmedzenie poskytovania služieb v dôsledku konania tretích osôb, zásahu vyššej moci alebo z dôvodu poruchy na zariadení iných dodávateľov (napr. výpadky elektrickej energie, telekomunikačné spojenie atď.).
 2. Po vyplnení testu a jeho zaplatení je poskytovateľ povinný sprístupniť používateľovi jeho výsledok.
 3. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s vykonávaním ani vyhodnocovaním RIASEC testov.

VI. Platobné podmienky

 1. Za poskytnutie výsledku testu je používateľ povinný uhradiť poskytovateľovi odmenu vo výške 3,90 € vrátane DPH.
 2. Súhlasím so zasielaním elektronických faktúr v súlade s § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a s podmienkami ich zasielania.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Všetok obsah servera a forma zachytávajúca tento obsah (grafický vzhľad a úprava servera) a ich príslušné časti sú autorským dielom v zmysle zákona č. 121/2000 Zb., Autorský zákon, v platnom znení, a podľa príslušných autorsko-právnych predpisov a každé ich použitie bez súhlasu autora alebo vlastníka licencie je porušením autorských práv a je trestné.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Zmluvné podmienky aj bez predchádzajúceho súhlasu používateľa, a to tak, že zverejní ich posledné nové a úplné znenie na stránkach servera. Takýmto uverejnením vstúpi nové znenie Zmluvných podmienok v účinnosť, pokiaľ nie je v Zmluvných podmienkach stanovený neskorší dátum.
 3. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu činnosť používateľov webovej stránky ani za spôsob, akým ho využívajú.
 4. Zmluvné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. februára 2021