Podmienky používania a ochrany osobných údajov

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto podmienky upravujú vzťah medzi návštevníkom (ďalej len používateľ) internetovej stránky RIASEC.sk resp. test-osobnosti.riasec.sk (ďalej len server) a osobou prevádzkujúcou túto stránku:
  podm-b1
 2. Právny vzťah upravený týmito podmienkami vzniká vo chvíli, sa používateľ rozhodne vyplniť test osobnosti umiestnený na tejto webovej stránke.
 3. Odoslaním poplatku za poskytnutie výsledku vyplneného testu používateľ akceptuje tieto obchodné podmienky.

II. Základné pojmy

 1. Metóda hodnotenia RIASEC je používaná poprednými psychológmi na celom svete.
 2. Každý test vyhodnocuje software na základe kombinácii zodpovedaných otázok.
 3. Zobrazený výsledok popisuje typ osobnosti, rozloženie vlastností a ponúkne vhodné povolania, ktoré sú určené na základe kombinácii odpovedí.

III. Práva a povinnosti používateľa

 1. Používateľ berie na vedomie, že webová stránka nemusí byť dostupná nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.

IV. Práva a povinnosti poskytovateľa

 1. Poskytovateľ nezodpovedá za prerušenie ani obmedzenie poskytovania služieb v dôsledku konania tretích osôb, zásahu vyššej moci alebo z dôvodu poruchy na zariadení iných dodávateľov (napr. výpadky elektrickej energie, telekomunikačné spojenie atď.).
 2. Po vyplnení testu a jeho zaplatení je poskytovateľ povinný sprístupniť používateľovi jeho výsledok.
 3. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s vykonávaním ani vyhodnocovaním RIASEC testov. Používateľ výslovne berie na vedomie, že výsledok RIASEC testu nemusí byť presný zodpovedajúci výsledkom dosiahnutým na psychologických sedeniach.

V. Ochrana osobných údajov

 1. Táto stránka ukladá vyhodnotenie testu do databázy. Vyhodnotenie testu je identifikované 16 miestnym reťazcom vygenerovaným náhodne, pri odoslaní testu. Výsledok preto nie je možné na základe záznamov v databáze priradiť ku konkrétnej osobe.
 2. Odpovede na otázky v teste nie sú ukladané do databázy.
 3. Táto webová stránka používa súbory cookies a iné nástroje webových prevádzkových analýz (napr. Google Analytics, atď.).  Pre viac informácii  o súboroch cookies nájdete tu.
 4. Na tejto webovej stránke sa môže nachádzať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.
  Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

VI. Platobné podmienky

 1. Za poskytnutie výsledku testu je používateľ povinný uhradiť poskytovateľovi odmenu vo výške 3.9 € vrátane DPH.
 2. Službu spoplatnenia spracovania testu na strane poskytovateľa
  podm-b2

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Všetok obsah servera a forma zachytávajúca tento obsah (grafický vzhľad a úprava servera) a ich príslušné časti sú autorským dielom v zmysle zákona č. 121/2000 Zb., Autorský zákon, v platnom znení, a podľa príslušných autorsko-právnych predpisov a každé ich použitie bez súhlasu autora alebo vlastníka licencie je porušením autorských práv a je trestné.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Zmluvné podmienky aj bez predchádzajúceho súhlasu používateľa, a to tak, že zverejní ich posledné nové a úplné znenie na stránkach servera. Takýmto uverejnením vstúpi nové znenie Zmluvných podmienok v účinnosť, pokiaľ nie je v Zmluvných podmienkach stanovený neskorší dátum.
 3. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu činnosť používateľov serveru ani za spôsob, akým ho využívajú.
 4. Zmluvné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 1. 2019

VIII. Kontaktné údaje poskytovateľa